CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIOLON NĂM THỨ NHẤT

 

I.Tháng 1 – 3: Nhập học cơ bản:

 

– Làm quen với đàn: cầm đàn, cầm vĩ (the bow)

– Bài tập cơ bản trên dây buông (nhớ tên các dây, lực tay, hướng kéo vĩ, giữ thăng bằng và cố định vĩ trên đàn)

– Tập thị tấu với các hình nốt tiết tấu cơ bản: Tròn, trắng, đen…

– Bấm dây thế ngón 1 trên tất cả dây đàn

– Nhạc lý cơ bản: hiểu về nhịp, tương quan trường độ các nốt

– Các bài tập tiểu phẩm.

(Cuối khóa yêu cầu học viên nắm được và nhớ tất cả các thế ngón và tên nốt nhạc trên 2 dây đầu tiên)

 

II. Tháng 3 – 6:

 

– Các bài tập tiểu phẩm mở rộng thêm nốt cao, phát triển tiến độ các bài tập từ tháng 1-3.

– Thêm các hình nốt tiết tấu mới: đen chấm, móc đơn, đơn chấm, móc kép.

– Một số bài etude  luyện ngón, luyện gam trưởng không dấu hóa và 1 dấu hóa

(Yêu cầu hiểu và chơi được hầu hết các tiết tấu đã mở rộng, thị tấu liền những tiểu phẩm đơn giản)

 

III. Tháng 6 – 9:

 

– Phát triển tiến độ các bài tập từ tháng 3-6, gồm các tác phẩm:

+ Minuet 1 – J. S. Bach

+ Minuet 2 – J. S. Bach

+ Minuet 3 – J. S. Bach

+ The happy farmer – R. Schumann

+ Gavotte – F. J. Gossec

– Chạy gam trưởng 2 dấu hóa, 3 dấu hóa

– Học kỹ thuật legato

 

IV. Tháng 9 – 12:


Phát triển tiến độ các bài tập từ tháng 6-9, gồm các tác phẩm:

+ Hunters’ chorus – C. M. v. Weber.

+ Long, long ago (Variation) – T. H. Bayly

+ Bourree – G. H. Handel.

+ Gavotte – J. B. Lully.

+ Minuet – L. Boccherini.

Chạy gam trưởng 4 dấu hóa

– Nhạc lý cơ bản: thêm nhiều hình nốt và tiết tấu khó hơn, 1 số ký hiệu âm nhạc

– Học kỹ thuật staccato & tennuto

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *