Guitar Martinez MCG-20S/C

Guitar Martinez MCG-20S/C

  • Loại đàn: Classic
  • Dáng: A Classical
  • Chất lượng: 100%